بلت درام سپراتور در پروژه

بلت درام سپراتور در پروژه

گروه: بلت درام سپراتور مغناطيسي

بلت درام سپراتور در پروژه

بلت درام سپراتور در پروژه

گروه: بلت درام سپراتور مغناطيسي

بلت درام سپراتور در پروژه كنسانتره زرند

بلت درام سپراتور در پروژه كنسانتره زرند

گروه: بلت درام سپراتور مغناطيسي

بلت درام سپراتور در پروژه كنسانتره زرند

بلت درام سپراتور در پروژه كنسانتره زرند

گروه: بلت درام سپراتور مغناطيسي

بلت درام سپراتور در پروژه

بلت درام سپراتور در پروژه

گروه: بلت درام سپراتور مغناطيسي

مدل بلت درام دانه بندي 500 ميلي متر

مدل بلت درام دانه بندي 500 ميلي متر

گروه: بلت درام سپراتور مغناطيسي

بلت درام سپراتور در پروژه

بلت درام سپراتور در پروژه

گروه: بلت درام سپراتور مغناطيسي

بلت درام سپراتور در پروژه كنسانتره زرند

بلت درام سپراتور در پروژه كنسانتره زرند

گروه: بلت درام سپراتور مغناطيسي

بلت درام سپراتور در پروژه

بلت درام سپراتور در پروژه

گروه: بلت درام سپراتور مغناطيسي

بلت درام سپراتور در حال بارگيري

بلت درام سپراتور در حال بارگيري

گروه: بلت درام سپراتور مغناطيسي

سرند خشك ارتعاشي در پروژه خردايش گل گهر

سرند خشك ارتعاشي در پروژه خردايش گل گهر

گروه: سرند خشك

سرند خشك ارتعاشي در پروژه خردايش سنگان

سرند خشك ارتعاشي در پروژه خردايش سنگان

گروه: سرند خشك

سرند خشك ارتعاشي در پروژه

سرند خشك ارتعاشي در پروژه

گروه: سرند خشك

سرند خشك ارتعاشي در پروژه

سرند خشك ارتعاشي در پروژه

گروه: سرند خشك

سرند خشك ارتعاشي در پروژه

سرند خشك ارتعاشي در پروژه

گروه: سرند خشك

سرند خشك ارتعاشي در پروژه

سرند خشك ارتعاشي در پروژه

گروه: سرند خشك

سرند خشك ارتعاشي در پروژه

سرند خشك ارتعاشي در پروژه

گروه: سرند خشك

سرند خشك ارتعاشي در پروژه

سرند خشك ارتعاشي در پروژه

گروه: سرند خشك

سرند خشك ارتعاشي درپروژه فولاد زرند ايرانيان

سرند خشك ارتعاشي درپروژه فولاد زرند ايرانيان

گروه: سرند خشك

سرند خشك ارتعاشي در پروژه ZISCO

سرند خشك ارتعاشي در پروژه ZISCO

گروه: سرند خشك

سرند خشك ارتعاشي در پروژه

سرند خشك ارتعاشي در پروژه

گروه: سرند خشك

سرند خشك ارتعاشي در پروژه ZISCO

سرند خشك ارتعاشي در پروژه ZISCO

گروه: سرند خشك

مدل سرند خشك ارتعاشي

مدل سرند خشك ارتعاشي

گروه: سرند خشك

فيدر ارتعاشي در پروژه فولاد سيرجان ايرانيان

فيدر ارتعاشي در پروژه فولاد سيرجان ايرانيان

گروه: فيدر

فيدر ارتعاشي در پروژه

فيدر ارتعاشي در پروژه

گروه: فيدر

فيدر ارتعاشي در پروژه

فيدر ارتعاشي در پروژه

گروه: فيدر

فيدر ارتعاشي در پروژه SISCO

فيدر ارتعاشي در پروژه SISCO

گروه: فيدر

فيدر ارتعاشي معلق در پروژه

فيدر ارتعاشي معلق در پروژه

گروه: فيدر

فيدر ارتعاشي در پروژه فولاد زرند ايرانيان

فيدر ارتعاشي در پروژه فولاد زرند ايرانيان

گروه: فيدر

فيدر ارتعاشي در پروژه

فيدر ارتعاشي در پروژه

گروه: فيدر

فيدر ارتعاشي در پروژه ZISCO

فيدر ارتعاشي در پروژه ZISCO

گروه: فيدر

سرند ارتعاشي ظرفيت بالا

سرند ارتعاشي ظرفيت بالا

گروه: سرند ظرفيت بالا

سرند ارتعاشي ظرفيت بالا در پروژه فولاد زرند ايرانيان

سرند ارتعاشي ظرفيت بالا در پروژه فولاد زرند ايرانيان

گروه: سرند ظرفيت بالا

سرند ارتعاشي ظرفيت بالا در پروژه

سرند ارتعاشي ظرفيت بالا در پروژه

گروه: سرند ظرفيت بالا

سرند ارتعاشي ظرفيت بالا در پروژه

سرند ارتعاشي ظرفيت بالا در پروژه

گروه: سرند ظرفيت بالا

سرند ارتعاشي ظرفيت بالا روي استند تست

سرند ارتعاشي ظرفيت بالا روي استند تست

گروه: سرند ظرفيت بالا

سرند ارتعاشي ظرفيت بالا در حال چك آپ نهايي

سرند ارتعاشي ظرفيت بالا در حال چك آپ نهايي

گروه: سرند ظرفيت بالا

سرند ارتعاشي ظرفيت بالا

سرند ارتعاشي ظرفيت بالا

گروه: سرند ظرفيت بالا

مدل هوزينگ درام سپراتور

مدل هوزينگ درام سپراتور

گروه: هوزينگ درام سپراتور

هوزينگ درام سپراتور در پروژه خردايش گل گهر

هوزينگ درام سپراتور در پروژه خردايش گل گهر

گروه: هوزينگ درام سپراتور

هوزينگ درام سپراتور در پروژه Zisco

هوزينگ درام سپراتور در پروژه Zisco

گروه: هوزينگ درام سپراتور

هوزينگ درام سپراتور در پروژه

هوزينگ درام سپراتور در پروژه

گروه: هوزينگ درام سپراتور

هوزينگ درام سپراتور در پروژه سنگان

هوزينگ درام سپراتور در پروژه سنگان

گروه: هوزينگ درام سپراتور

هوزينگ درام سپراتور در پروژه فولاد زرند ايرانيان

هوزينگ درام سپراتور در پروژه فولاد زرند ايرانيان

گروه: هوزينگ درام سپراتور

هوزينگ درام سپراتور در پروژه

هوزينگ درام سپراتور در پروژه

گروه: هوزينگ درام سپراتور

هوزينگ درام سپراتور در پروژه Zisco

هوزينگ درام سپراتور در پروژه Zisco

گروه: هوزينگ درام سپراتور

هوزينگ درام سپراتور در پروژه فولاد زرند ايرانيان

هوزينگ درام سپراتور در پروژه فولاد زرند ايرانيان

گروه: هوزينگ درام سپراتور

هوزينگ درام سپراتور در پروژه فولاد زرند ايرانيان

هوزينگ درام سپراتور در پروژه فولاد زرند ايرانيان

گروه: هوزينگ درام سپراتور

هوزينگ درام سپراتور در پروژه

هوزينگ درام سپراتور در پروژه

گروه: هوزينگ درام سپراتور

يونيت موبايل در پروژه

يونيت موبايل در پروژه

گروه: خط فراوري سيار

يونيت موبايل در پروژه پلاسري بزمان

يونيت موبايل در پروژه پلاسري بزمان

گروه: خط فراوري سيار

يونيت موبايل در پروژه پلاسري بزمان

يونيت موبايل در پروژه پلاسري بزمان

گروه: خط فراوري سيار

يونيت موبايل در پروژه

يونيت موبايل در پروژه

گروه: خط فراوري سيار

يونيت موبايل در پروژه

يونيت موبايل در پروژه

گروه: خط فراوري سيار

مدل رولر اسكرين

مدل رولر اسكرين

گروه: رولر اسكرين

رولر اسكرين در حال ساخت

رولر اسكرين در حال ساخت

گروه: رولر اسكرين

رولر اسكرين در پروژه گندله سازي اردكان

رولر اسكرين در پروژه گندله سازي اردكان

گروه: رولر اسكرين

رولر اسكرين در حال ساخت

رولر اسكرين در حال ساخت

گروه: رولر اسكرين

رولر اسكرين

رولر اسكرين

گروه: رولر اسكرين

رولر اسكرين در پروژه گندله سازي اردكان

رولر اسكرين در پروژه گندله سازي اردكان

گروه: رولر اسكرين

نمونه گير خشك

نمونه گير خشك

گروه: نمونه گير

نمونه گير پروژه گل گهر

نمونه گير پروژه گل گهر

گروه: نمونه گير

نمونه گير پروژه SISCO

نمونه گير پروژه SISCO

گروه: نمونه گير

نمونه گير پروژه فام سيرجان

نمونه گير پروژه فام سيرجان

گروه: نمونه گير

نمونه گير پروژه گل گهر

نمونه گير پروژه گل گهر

گروه: نمونه گير

نمونه گير پروژه ZISCO

نمونه گير پروژه ZISCO

گروه: نمونه گير

نمونه گير پروژه گل گهر

نمونه گير پروژه گل گهر

گروه: نمونه گير

سمپلر خشك در پروژه

سمپلر خشك در پروژه

گروه: نمونه گير

سمپلر خشك پروژه فولاد زرند ايرانيان

سمپلر خشك پروژه فولاد زرند ايرانيان

گروه: نمونه گير

بلت درام سپراتور در نمايشگاه صنعت تهران

بلت درام سپراتور در نمايشگاه صنعت تهران

گروه: بلت درام سپراتور مغناطيسي

درام سپراتور تر در پروژه كنسانتره چادرملو

درام سپراتور تر در پروژه كنسانتره چادرملو

گروه: درام سپراتور مغناطيسي تر

درام سپراتور تر در پروژه كنسانتره گل گهر (پلي كام)

درام سپراتور تر در پروژه كنسانتره گل گهر (پلي كام)

گروه: درام سپراتور مغناطيسي تر

درام سپراتور تر در پروژه كنسانتره چادرملو

درام سپراتور تر در پروژه كنسانتره چادرملو

گروه: درام سپراتور مغناطيسي تر

درام سپراتور تر در پروژه كنسانتره فولاد زرند ايرانيان

درام سپراتور تر در پروژه كنسانتره فولاد زرند ايرانيان

گروه: درام سپراتور مغناطيسي تر

درام سپراتور تر در پروژه كنسانتره فولاد سيرجان ايرانيان

درام سپراتور تر در پروژه كنسانتره فولاد سيرجان ايرانيان

گروه: درام سپراتور مغناطيسي تر

درام سپراتور تر در پروژه كنسانتره گل گهر (گهر زمين)

درام سپراتور تر در پروژه كنسانتره گل گهر (گهر زمين)

گروه: درام سپراتور مغناطيسي تر

درام سپراتور تر در پروژه كنسانتره گل گهر (گلفا)

درام سپراتور تر در پروژه كنسانتره گل گهر (گلفا)

گروه: درام سپراتور مغناطيسي تر

درام سپراتور تر در پروژه كنسانتره چادرملو

درام سپراتور تر در پروژه كنسانتره چادرملو

گروه: درام سپراتور مغناطيسي تر

درام سپراتور تر در پروژه كنسانتره فام سنگان

درام سپراتور تر در پروژه كنسانتره فام سنگان

گروه: درام سپراتور مغناطيسي تر

درام سپراتور تر در پروژه كنسانتره فولاد زرند ايرانيان

درام سپراتور تر در پروژه كنسانتره فولاد زرند ايرانيان

گروه: درام سپراتور مغناطيسي تر

درام سپراتور تر در پروژه كنسانتره گل گهر (پلي كام)

درام سپراتور تر در پروژه كنسانتره گل گهر (پلي كام)

گروه: درام سپراتور مغناطيسي تر

درام سپراتور تر در پروژه كنسانتره گل گهر (پلي كام)

درام سپراتور تر در پروژه كنسانتره گل گهر (پلي كام)

گروه: درام سپراتور مغناطيسي تر

درام سپراتور تر در پروژه كنسانتره چادرملو

درام سپراتور تر در پروژه كنسانتره چادرملو

گروه: درام سپراتور مغناطيسي تر

درام سپراتور تر در پروژه كنسانتره چادرملو

درام سپراتور تر در پروژه كنسانتره چادرملو

گروه: درام سپراتور مغناطيسي تر

مدل سرند تر

مدل سرند تر

گروه: سرند تر

يونيت نيمه سيار پروژه نورد فولاد يزد

يونيت نيمه سيار پروژه نورد فولاد يزد

گروه: خط فراوري نيمه سيار

يونيت نيمه سيار پروژه احيا سپاهان

يونيت نيمه سيار پروژه احيا سپاهان

گروه: خط فراوري نيمه سيار

يونيت نيمه سيار پروژه احيا سپاهان

يونيت نيمه سيار پروژه احيا سپاهان

گروه: خط فراوري نيمه سيار

يونيت نيمه سيار معدن شماره 2 پروژه گل گهر

يونيت نيمه سيار معدن شماره 2 پروژه گل گهر

گروه: خط فراوري نيمه سيار

يونيت سمي موبايل در پروژه

يونيت سمي موبايل در پروژه

گروه: خط فراوري نيمه سيار

يونيت نيمه سيار پروژه ذوب آهن جنوبشرق ايرانيان

يونيت نيمه سيار پروژه ذوب آهن جنوبشرق ايرانيان

گروه: خط فراوري نيمه سيار

يونيت نيمه سيار پروژه مكسا

يونيت نيمه سيار پروژه مكسا

گروه: خط فراوري نيمه سيار

يونيت نيمه سيار جهت پروژه معادن پلاسري

يونيت نيمه سيار جهت پروژه معادن پلاسري

گروه: خط فراوري نيمه سيار

درام آزمايشگاهي فكور مغناطيس

درام آزمايشگاهي فكور مغناطيس

گروه: درام پایلوت

درام خشک پایلوت

درام خشک پایلوت

گروه: درام پایلوت

درام خشک پایلوت در آزمایشگاه کانه آرایی فکور مغناطیس

درام خشک پایلوت در آزمایشگاه کانه آرایی فکور مغناطیس

گروه: درام پایلوت