گزارش اولين همايش اختصاصي فكور مغناطيس در ماهنامه توسعه معادن

گزارش اولين همايش اختصاصي فكور مغناطيس در صنايع معدني در ماهنامه توسعه معادن را در ادامه مطالعه فرماييد.

 

اصل فایل گزارش را از اینجا دانلود کنید.