نمایشگاه اختصاصی ایران در روسیه - مسکو 2015

مشارکت فکور مغناطیس اسپادانا به عنوان تنها شرکت ایرانی در حوزه فراوری معدنی در نمایشگاه اختصاصی ایران در روسیه - مسکو بهار 1395 

 

نمایشگاه-معدن-روسیه-ایران-فکور-مغناطیس

 

فکور-مغناطیس-اسپادانا-روسیه-فراوری-معدنی

 

نمایشگاه-مسکو-فکور-مغناطیس-اسپادانا-تجهیزات-معدنی

 

فکور-مغناطیس-اسپادانا-نمایشگاه-تخصصی-صنایع-معدنی